YGA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ


 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Derneğimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Derneğimiz, YGA Hayal Ortakları Derneği (“YGA” ve/veya “Dernek”), YGA Zirvesi katılımcılarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca YGA Zirvesi katılımcılarının YGA tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 1. Katılımcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Katılımcılara ait kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 

 • YGA Zirve’sinin katılımcıların beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi,
 • YGA Zirve’sinin katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tanınırlığının genişletilmesi,
 • YGA Zirvesi katılımcılarını ve/veya ziyaretçilerini tanımak ve karşılıklı iletişimi arttırabilmek adına veri tabanlarının oluşturulması ve veri analizi yapılması,
 • YGA Zirvesi’ne ilişkin yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,
 • Katılımcılar ile paylaşılması gereken bilgilerin katılımcı iletişim bilgisi kullanılarak iletilmesi,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla YGA Zirvesi kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi.

 

İşlenen tüm kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. YGA tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.yga.org.tr/tr adresinde yer alan YGA Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

 1. Katılımcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Katılımcılara ait kişisel veriler, YGA tarafından yürütülen planlama ve organizasyon faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, YGA’nın ve YGA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini adına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Dernek yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, katılımcılardan yazılı, sözlü ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Katılımcıların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.yga.org.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. YGA, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. YGA’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.